Screen-scraping

Inleiding

Op 15 januari 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hof) arrest gewezen in de zaak tussen Ryanair en PR Aviation. In dit arrest heeft het hof antwoord gegeven op de vraag of de beperkingen van de contractsvrijheid die volgen uit de Databankrichtlijn, ook gelden voor databanken die niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke of databankenrechtelijke bescherming.

Lees verder Screen-scraping

Passing-on verweer erkend

Inleiding

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recent arrest (voorlopig) meer duidelijkheid gebracht over de toelaatbaarheid van het zogenaamde ‘passing-on verweer’ in mededingingszaken. Dit verweer betreft kort gezegd dat een overtreder van het mededingingsrecht, wanneer deze wordt aangesproken voor schade door zijn afnemer(s) als gevolg van het betalen van een te hoge prijs, zich erop beroept dat de betreffende afnemer(s) evenzo de betreffende hoge(re) prijs deels of volledig hebben doorberekend aan de opvolgende afnemer(s) in de keten en als zodanig (deels) geen schade hebben geleden.

Lees verder Passing-on verweer erkend

Ontsnapping aan een boete na zegelverbreking: het kan, maar hoe?

Inleiding

Op 3 juni 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) voor het eerst antwoord gegeven op de vraag of en hoe het mogelijk is om te ontsnappen aan een boete, in het geval de verzegeling in het kader van een bedrijfsbezoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verbroken.

Lees verder Ontsnapping aan een boete na zegelverbreking: het kan, maar hoe?